Jak se přihlásit do ŠD

Zákonní zástupci mohou do školní družiny přihlásit své dítě na základě přihlášky a za podmínky, že dítě bude chodit do ŠD pravidelně od pondělí do pátku minimálně 2 hodiny denně.

Dítě je zapsáno do ŠD na základě přihlášky, kterou mohou zákonní zástupci předat osobně či zaslat poštou v době od 1. 6. do 30. 6. Přihláška dostane pořadové číslo a bude zaevidována. Na základě pořadového čísla bude sestaven pořadník účastníků ŠD.

Jednoznačně se dává přednost dětem z 1. tříd, jejichž zákonní zástupci pracují. (V odůvodněných případech může být přihlášeno do 30. 8. a to na základě rozhodnutí ředitelky školy). Účastníci 2. a 3. tříd budou přijímáni na základě písemné přihlášky zákonných zástupců. Účastníci z 2. tříd budou přijímáni přednostně, pokud se přihlásí do 7. 6. 2020. V případě pozdějšího přihlášení již nebude brán ohled na jejich pořadí. Žádosti lze podávat u hospodářky školy, vychovatelek ŠD nebo ředitelky školy a to pouze písemně. Jména přijatých účastníků budou zveřejněna na webových stranách školy a ve vývěsce školy nejpozději do 31. 8. 2020.

V Břeclavi dne 20. 1. 2020

Mgr. Iva Karlínová

Ředitelka školy

Formuláře ke stažení

Zápisní lístek pro přijaté účastníky

Žádost o přijetí do ŠD

Omluvenka účastníka ŠD