Jak se přihlásit do ŠD

Zákonní zástupci mohou do školní družiny přihlásit své dítě na základě přihlášky a za podmínky, že dítě bude chodit do ŠD pravidelně od pondělí do pátku minimálně 2 hodiny denně.

Dítě je zapsáno do ŠD na základě přihlášky, kterou mohou zákonní zástupci předat osobně či zaslat poštou v době od 1. 6. do 30. 6. Přihláška dostane pořadové číslo a bude zaevidována. Na základě pořadového čísla bude sestaven pořadník účastníků ŠD.

Jednoznačně se dává přednost dětem z 1. tříd, jejichž zákonní zástupci pracují. (V odůvodněných případech může být přihlášeno do 30. 8. a to na základě rozhodnutí ředitelky školy). Účastníci 2., 3. a 4. tříd budou přijímáni na základě písemné přihlášky zákonných zástupců. Účastníci z 2. tříd budou přijímáni přednostně před účastníky 3. tříd atd. Žádosti lze podávat u vychovatelky ŠD p. Šárky Helešicové a to pouze písemně. Jména přijatých účastníků budou zveřejněna na webových stranách školy a ve vývěsce školy nejpozději do 31. 8. 2021.

V Břeclavi dne 6. 5. 2022

Mgr. Marcela Minaříková

ředitelka školy

Formuláře ke stažení

Zápisní lístek do ŠD

Žádost o přijetí

Odhlášení z ŠD