Přijatí žáci do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

žáci s registračními čísly

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89.

jsou přijati od školního roku 2022/2023 k základnímu vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal dne 12. 4. 2022 prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Školní 16, Břeclav 3 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Břeclav dne 19. 4. 2022

Mgr. Marcela Minaříková         

ředitelka školy