Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy v roce 2020/2021

Zápis se bude konat ve dnech 3. dubna až 17. dubna 2020

Zapisovat se budou děti narozené 1. září 2013 až 31. srpna 2014. Zápisní lístek vyplní i zákonní zástupci dětí, kterým byl stanoven odklad na školní rok 2019/2020. Zákonní zástupci, kteří žádají o odklad dítěte, přinesou s sebou dokumentaci z PPP.

Každý zákonný zástupce dítěte obdrží po odevzdání zápisního lístku registrační číslo, které škola zašle e-mailem, nebo jej zákonný zástupce dostane přímo při podání zápisního lístku.

Zápisní lístek je možné vyzvednout osobně ve dnech 3., 6., 8., 15. dubna, nebo stáhnout na webové stránce školy, kde bude k dispozici od 1. dubna 2020.

Vyplněné zápisní lístky, odevzdávejte do schránky školy, popř. přineste osobně ve dnech PO a ST od 8,00 – 11,00 hod.

Zápisní lístek je dále možné doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy Datová schránka:    9PBMDVG

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (Nelze jen poslat prostý email!),

poštou.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem ve škole.

Vážení rodiče,

v případě, že se bude tvořit před školou fronta, dodržujte prosím dané rozestupy. Po odevzdání zápisního lístku od nás ihned dostanete dokument s registračním číslem dítěte. To Vám bude sloužit k tomu, abyste zjistili, zda Vaše dítě bylo na školu přijato. Seznam přijatých dětí bude uveřejněn na vývěsní tabuli školy a na webové stránce školy dne 24. dubna 2020.

Vážení rodiče,

sledujte prosím naše webové stránky https://zsjananohace.cz/, abyste byli informováni pro případ, že Úřad vlády ČR uvolní nouzový režim a karanténu. V tom případě bychom si v červnu pozvali budoucí žáky prvních tříd ke konzultacím.

Pokud budete mít dotazy, volejte pouze na telefonní číslo 777 104 959 a to v pracovní dny

od 9,00 hod. do 16,00 hod.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

· jméno a příjmení žadatele (dítěte),

· datum narození,

· místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

· označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace),

· podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). Tzn.:

· jméno a příjmení tohoto zástupce (např. zákonný zástupce dítěte)

· místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Škola dále požaduje:

telefonní číslo zákonného zástupce, e-mail adresu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Mgr. Iva Karlínová ředitelka školy.

Zápis dětí do prvního ročníku – informace pro rodiče

Školní zralost dítěte

Desatero pro rodiče

Desatero pro prvňáčky

Zápisní-lístek-2020

Žádost o přijetí

REGISTRAČNÍ číslo