Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

se bude konat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Zápis bude  probíhat elektronicky od 1. dubna 2021.

Žádost je případně možné vyzvednout i v kanceláři školy po předchozí dohodě.

Zapisovat se budou děti narozené 1. září 2014 až 31. srpna 2015. Zápisní lístek vyplní i zákonní zástupci dětí, kterým byl stanoven odklad na školní rok 2020/2021.

Postup při podání žádosti elektronickou formou:

 1. Kliknete na odkaz ONLINE zápis (nahoře)
 2. Vyplňte údaje do přihlášky, dole potvrďte a přejděte na výběr termínu, kdy se dostavíte do školy a odevzdáte všechny dokumenty.
 3. Vyberte termín a klikněte dole na „dokončit registraci“.
 4. Objeví se Vám zpráva „Přihláška k zápisu. Ta samá Vám přijde i na Váš email. Zde si můžete stáhnout žádost o přijetí a případně žádost o odklad povinné školní docházky. V žádosti bude uvedeno registrační číslo přihlášky. 
 5. Tuto žádost vytiskněte, doplňte další údaje a podepište.
 6. Rozhodněte se, jakou formou dokumenty do školy doručíte:

a) osobně – ve zvoleném termínu v elektronické přihlášce (vezměte s sebou rodný list dítěte, vyplněnou a podepsanou žádost. Pokud nemáte možnost si ji vytisknout, ve škole Vám ji vytiskneme)

b) e – mailem s elektronickým podpisem

c) vložením do schránky na budově školy

d) poštou

e) datovou schránkou9PBMDVG

Pokud zvolíte možnost b, c, d, e, musíte vždy žádost nejdříve vytisknout, podepsat a poslat její sken a kopii rodného listu dítěte.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých žáků na webových stránkách školy a vstupních dveřích do budovy školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Vážení rodiče,

sledujte prosím naše webové stránky https://zsjananohace.cz/, abyste byli informováni pro případ, že Úřad vlády ČR uvolní nouzový režim a karanténu. V tom případě bychom si v červnu pozvali budoucí žáky prvních tříd ke konzultacím.

Pokud budete mít dotazy, rádi vám je odpovíme na telefonním čísle 777 104 959 a to v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod.

Těšíme se na nové žáky.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává ředitelce základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).
Žádost o odklad podává rodič spolu s vyplněnou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.
K žádosti je nutné doložit kopii (sken, fotografie) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Co nabízíme:

 • skvělý kolektiv plně kvalifikovaných pedagogů, přátelská atmosféra, příjemné klima
 • metodik prevence, výchovný poradce
 • krásně upravené třídy
 • dvě oddělení školní družiny, dle zájmu možnost ranní družiny
 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách, výuka na interaktivních tabulích
 • velká, prostorná, výborně vybavená tělocvična, nově upravené hřiště se cvičebními prvky, výuka plavání
 • moderní školní jídelna, zaměřená na zdravou stravu s možností výběru ze dvou jídel a možností svačinek
 • nadstandardní péče o žáky s SVP (přednostně poruchy učení)
 • dyslektický kroužek
 • úspěšná práce s talentovanými žáky i s žáky vyžadující zvláštní péči – asistenti pedagoga
 • angličtina od 2. ročníku
 • žáky hodnotíme dle jejich pokroku, hodnotíme známkou i formativním hodnocením (tj. jiné hodnocení než známkou)
 • komunikace s rodiči pomocí elektronické žákovské knížky
 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit pod vedením našich pedagogů nebo zkušených vedoucích z DDM
 • (Malý ochránce přírody, šachový kroužek, matematický kroužek, taneční kroužek, výtvarný kroužek)
 • přípravný kurz pro budoucí prvňáčky (v případě, že to umožní epidemiologická situace)
 • projekty, akce, koncerty, divadlo, sportovní soutěže
 • nově zaváděná „venkovní výuka“
 • zapojení školy do projektů vedoucích ke zdravému životnímu stylu (Ovoce a mléko do škol, Recyklohraní, NEPZ, Zdravé zuby, Etické dílny, Hravě žij zdravě, Podané ruce)

 

Desatero pro rodiče

Desatero pro prvňáčky

Žádost o přijetí do ŠD – pdf

Žádost o přijetí do ŠD – word