Zápis do 1. třídy

V 1. třídě alternativně využíváme aktivizující metody výuky (projektovou a badatelskou výuku, problémové úkoly, kritické myšlení, skupinovou práci, venkovní výuku ad.) a jiné typy hodnocení.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

se uskuteční  2. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin

Pro školní rok 2019/2020 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013

Náhradní termín zápisu je nutné si předem telefonicky domluvit u ředitelky školy Mgr. Ivy Karlínové (tel. 777 104 959)

K zápisu se dostaví i děti, kterým byl ve školním roce 2018/2019 povolen odklad.

K zápisu potřebujete: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

DĚTI MLADŠÍ 6 LET: Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci dítěte přihlásit dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku.

K žádosti o přijetí musí doložit:

u dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 vyjádření ze školského poradenského zařízení,

u dětí narozených od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 vyjádření ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Kritéria pro přijímání žáků:

Budou přijati všichni žáci, kteří nedoloží žádost o odklad povinné školní docházky.

Maximální počet žáků, kteří mohou být přijati, je 60.

Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí a Zápisní lístek (oba dokumenty jsou ke stažení v záložce Dokumenty – Formuláře ke stažení a mohou je zákonní zástupci přinést již vyplněné)

Žádost o odklad je nutno podat co nejdříve, nejlépe u zápisu do 1. třídy, nejpozději do 30. 4. 2019 společně se všemi přílohami (doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře – pediatra nebo klinického psychologa).

Zápis dětí do prvního ročníku – informace pro rodiče

Školní zralost dítěte

Desatero pro rodiče

Desatero pro prvňáčky

Zápisní lístek

Žádost o přijetí