Zápis dětí do 1. třídy

v úterý 12. dubna 2022 od 14.00 do 18.00 hodin

Zápisní lístek vyplní i zákonní zástupci dětí, kterým byl stanoven odklad na školní rok 2021/2022.

K zápisu přikládáte

 1. Žádost o přijetí (viz odkaze níže)
 2. Zápisní lístek, který vyplníte elektronicky na níže uvedeném odkaze od 1. 4. 2022 (nemusíte tisknout)  https://zsjnbv.edupage.org/register/
 3. rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
 4. případně Žádost o odklad (viz odkaz níže)
 5. Dle zájmu přiložíte přihlášku do školní družiny (viz odkaz níže)
 6. Zájem o stravování zaškrtněte v elektronické přihlášce.

Formuláře můžete přinést vyplněné a podepsané nebo je vyplníte při zápisu ve škole. Elektronickou přihlášku vyplňte, prosím, předem.

Kritéria pro přijetí

1. do prvního ročníku v ZŠ Jana Noháče se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti naší školy

(Dle § 36 Školského zákona -561/2004 Sb. ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.)

2. Dítě z jiného školského obvodu, jehož sourozenec je žákem základní školy
Jana Noháče v Břeclavi

3. Děti mající trvalý pobyt v Břeclavi z jiného spádového obvodu.

4. děti, mající trvalé bydliště mimo Břeclav s přihlédnutím ke vzdálenosti bydliště od školy

V případě přihlášení více dětí, než lze přijmout, bude po přijetí dětí dle kritérií 1 rozhodovat ředitelka školy dle individuálního posouzení. Toto posouzení bude prokazatelně zdůvodněné.

O čem je u nás zápis do školy? 

Zápis není žádná zkouška a ani jí nemůže být. 
Cílem zápisu je, aby si tyto děti užily společně příjemné odpoledne v prostorách školy.
Pracovníci školy připravují stanoviště, která jsou tematicky laděná a přitom nabízejí budoucímu školákovi možnost uplatnit své dovednosti. 
Pro některé předškoláky jsou prostory školy známé, protože zde byli na dopoledních setkáních, jiné děti jsou tu poprvé.
A proto je naším cílem odbourat strach z nového, společně si užít odpoledne, okouknout se navzájem a navázat první kontakty – děti i dospělí.
Vždyť máme před sebou pět let, na které se všichni těšíme

Rozhodnutí o přijetí

se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých žáků na webových stránkách školy a vstupních dveřích do budovy školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává ředitelce základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).
Žádost o odklad podává rodič spolu s vyplněnou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.
K žádosti je nutné doložit kopii (sken, fotografie) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Co nabízíme:
 • skvělý kolektiv plně kvalifikovaných pedagogů, přátelská atmosféra, příjemné klima
 • metodik prevence, výchovný poradce
 • krásně upravené třídy
 • dvě oddělení školní družiny včetně ranní družiny
 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách, výuka na interaktivních tabulích
 • nově vybudovaná školní zahrada s výukovými prvky – k relaxaci i výuce
 • prostorná, výborně vybavená tělocvična, nově upravené hřiště se cvičebními prvky, výuka plavání
 • moderní školní jídelna, zaměřená na zdravou stravu s možností výběru ze dvou jídel a možností svačinek
 • nadstandardní péče o žáky s SVP 
 • úspěšná práce s talentovanými žáky i s žáky vyžadující zvláštní péči – asistenti pedagoga
 • angličtina od 2. ročníku
 • žáky hodnotíme dle jejich pokroku, hodnotíme známkou i formativním hodnocením
 • komunikace s rodiči pomocí elektronické žákovské knížky
 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit pod vedením našich pedagogů nebo zkušených vedoucích z DDM (Malý ochránce přírody, šachový kroužek, matematický kroužek, taneční kroužek, sportovní kroužek, Floorball ad)
 • přípravný kurz pro budoucí prvňáčky (v případě, že to umožní epidemiologická situace)
 • projekty, akce, koncerty, divadlo, sportovní soutěže
 • nově zaváděná „venkovní výuka“
 • zapojení školy do projektů vedoucích ke zdravému životnímu stylu (Ovoce a mléko do škol, Recyklohraní, NEPZ, Zdravé zuby, Etické dílny, Hravě žij zdravě, Podané ruce)

Pokud budete mít dotazy, rádi vám je odpovíme na telefonním čísle 777 104 959 a to v pracovní dny od 9,00 hod. do 15,00 hod.

Těšíme se na nové žáky.

Elektronická přihláška

Desatero pro rodiče

Desatero pro prvňáčky

Žádost o přijetí do 1. třídy

Žádost o odklad

Žádost o přijetí do ŠD